onderhoudsbedrijf van binnenraambekleding

VGC 2010 © Clyde  leveringsvoorwaarden | Privacy Policy

Home.Service.Contact.
Home.Service.Contact.
Kerketuinenweg 73
2544 CZ  ‘s-Gravenhage
tel:070-3670229
fax:070-3662978
email: fvdboor@vgc.nl
Vitrage Gordijn Cleaning
070 - 367 02 29 | fvdboor@vgc.nl
Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN NETEX VOOR DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten ten behoeve van bedrijven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten in Nederland. Eventuele afwijkingen van onderhavige voorwaarden zullen slechts gelding hebben, indien deze afwijkingen schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

2. Nietigheid of vernietiging van één van de bepalingen van deze voorwaarden of van enige beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van de onderliggende overeenkomst onverlet.

 

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Voorwaarden: de onderhavige reinigingsvoorwaarden voor textielverzorging ten behoeve van bedrijven.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als afnemer van diensten, zaken en producten, daaronder mede verstaande werknemers en/of medewerkers van die natuurlijke of rechtspersoon.

c. Opdrachtnemer: de textielreiniger die de diensten aanbiedt.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst kan tot stand komen doordat opdrachtgever bij opdrachtnemer een opdracht plaatst en deze laatste de order accepteert door schriftelijke bevestiging ervan of door (eerste) levering van de afgesproken zaken of diensten.

2. Bij het aangaan van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met betrekking tot de aan de opdracht verbonden kosten, alsmede ten aanzien van de dagen en tijdstippen waarop het textiel zal worden aangeboden en worden afgeleverd.

3. Bij het aangaan van de overeenkomst zal de opdrachtnemer de opdrachtgever erop wijzen dat onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtnemer zal deze voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand stellen.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

  1. De opdrachtnemer verplicht zich de aan haar verleende opdrachten op goede, vakkundige en aan het betreffende artikel aangepaste wijze uit te voeren. De reiniging geschiedt in en met de daarvoor gebruikelijke apparatuur en de daarvoor gebruikelijke reinigingsvloeistoffen en hulpstoffen. Welke behandeling in ieder afzonderlijk geval doelmatig is, staat ter beoordeling van de opdrachtnemer, met dien verstande dat:

a.  textiel voorzien van een behandelings- en/of samenstellingsetiket, conform dat etiket behandeld zal worden;

b.  textiel, die niet voorzien van een behandelings- of samenstellingsetiket, geacht wordt op de gebruikelijke wijze gereinigd te kunnen worden.

2. De opdrachtnemer verplicht zich de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de opdrachtgever te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum.

3. De opdrachtnemer is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de opdrachtnemer bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan de opdrachtnemer ter beschikking staande methoden en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden.  In dat geval zal de opdrachtnemer de betrokken zaak aan de opdrachtgever teruggeven zonder dat de opdrachtgever gehouden is de bedongen prijs te betalen, voorzover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever verplicht zich om de opdrachtnemer bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van een of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaak.

 

Artikel 6 Afzien van verdere behandeling

Indien -ondanks voorafgaand vakkundig onderzoek- in de loop van een aan het betreffende artikel aangepaste behandeling blijkt, dat de gegeven opdracht onuitvoerbaar is, kan de opdrachtnemer afzien van verdere afwerking van deze opdracht, tenzij de opdrachtgever de opdrachtnemer opdracht geeft die behandeling voor zijn eigen risico doorgang te doen vinden.

 

Artikel 7 Leveringstermijnen

1. Leveringstermijnen worden naar mogelijkheid aangehouden. De door opdrachtnemer in acht te nemen leveringstermijnen worden in overleg vastgesteld. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn niet fataal en zij raakt dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende verwerkings- en reparatiecapaciteit en voorraden. Indien buiten de schuld van opdrachtnemer vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of tengevolge van het tussentijds wijzigen van de order door de opdrachtgever, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat opdrachtnemer door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn/haar verplichtingen jegens de opdrachtnemer.

2. Indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden kan de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk sommeren het in bewerking zijnde artikel binnen drie weken af te leveren.

 

Artikel 8 Aflevering

1. Aanleveren aan de opdrachtnemer kan vergezeld gaan met een geleidebon. De opdrachtnemer controleert de aantallen aan de hand van deze lijst en meldt eventuele verschillen binnen 48 uur na ontvangst aan de opdrachtgever. De aantallen op de geleidebon, al dan niet gecorrigeerd, dienen als basis voor aflevering c.q. facturering. Indien leveringen worden aangeboden zonder geleidbon maakt de stomerij deze zelf en dient deze als basis voor aflevering c.q. facturering.

2. Aflevering vindt plaats met een geleidebon waarop de aantallen vermeld staan.  Bij verschillen kan men binnen 2 x 24 uur reageren, daarna is het aantal volgens bon. Bij niet gebruik van geleidebonnen is eventueel verhaal over volume eenheden niet mogelijk.

3. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn/haar eigendom zijn. De opdrachtgever zal deze zaken ter beschikking van de opdrachtnemer houden.

 

Artikel 9 Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer noch voor haar rekening komt. Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is in ieder geval sprake, indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorwaarden daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden van wie opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer verstaan. In geval van verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst is ieder der partijen gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. In afwijking van het bovenstaande is opdrachtnemer in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst tengevolge van overmacht bevoegd de levering op te schorten, voor de duur van de verhindering. De opdrachtgever is alsdan bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem/haar in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat opdrachtgever opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 10 Prijzen

1. De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen voor de gehele bedrijfstak, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidsweg met een dwingend karakter, danwel andere relevante kostenelementen, zal een aanpassing van de contractprijzen plaatsvinden.

3. Indien deze prijswijziging wordt doorgevoerd na het uitbrengen van de aanbieding is de opdrachtgever bevoegd zonder kosten af te zien van het sluiten van een  overeenkomst. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten voor het ophalen en retourneren van de artikelen bij de opdrachtgever, door opdrachtnemer verdisconteert in de door haar te hanteren prijzen.

 

Artikel 11 Facturering en betaling

1. De wijze van facturering wordt in de overeenkomst nader geregeld.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.  De factuurdatum is bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn. Indien betaling plaatsvindt per bank of per giro is de op het bankafschrift genoemde valutadatum bepalend voor het tijdstip waarop de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen, zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn en is opdrachtgever over het openstaande deel van het factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4. Daarboven is de opdrachtgever gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn/haar tekortkomingen en zijn voor rekening van de opdrachtgever alle in redelijkheid door opdrachtnemer gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. Laatst bedoelde kosten zullen worden berekend overeenkomst het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een beroep op verrekening door de opdrachtgever wordt alsdan uitgesloten.

 

Artikel 12 Retentierecht

Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van alle onder opdrachtnemer bevindende zaken van de opdrachtgever te weigeren, zolang deze zaken of verrichte werkzaamheden, al dan niet betrekking hebbende op de desbetreffende zaken, niet volledig betaald zijn.

 

Artikel 13 Ontbinding

1. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Indien de opdrachtgever opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens opdrachtnemer niet zal nakomen of indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem/haar uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden c.q. liquidatie, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden - zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer alsdan te lijden schade.

3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 14 Klachten

1. Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de opdrachtgever opgave verstrekken van de prijs waarvoor en de datum waarop de betreffende zaak is gekocht.

2. Klachten ten aanzien van zowel vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen binnen een termijn van 8 dagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden vermeld.

3. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de opdrachtnemer de opdrachtgever ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van een week is verstreken nadat de zaak door de opdrachtgever als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de opdrachtgever is teruggegeven.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a.  schade veroorzaakt door voor de reiniging nadelige eigenschappen/bestanddelen van het artikel, die de opdrachtnemer vóór de uitvoering niet heeft onderkend en redelijkerwijze ook niet had behoeven te onderkennen, zoals b.v. onvoldoende sterkte van de textiel en de naden; onvoldoende echtheid van de vervingen, bedrukkingen en impregneringen; relaxatiekrimp; vroegere onvakkundige behandeling en andere verborgen gebreken;

b.  schade, ontstaan door onjuiste etikettering, onvolledige etikettering, onleesbare etikettering, onjuiste materiaalaanduiding alsmede door etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;

c.  schade, die een gevolg is van aanwezigheid van voorwerpen in of aan de goederen alsmede schade, ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen goederen bevinden;

d.  schade ten gevolge van gebruikelijk optredende slijtage of krimp;

e.  onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethoden en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.

2. Opdrachtnemer is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de opdrachtgever eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als 'waarde' wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van kostbaarheden die als zodanig zijn aangeboden en door de opdrachtnemer ook niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiele behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven,

 

wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

 

Artikel 16 Schadevergoeding

1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk en schadeplichtig is voor een door haar uitgevoerde behandeling zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan 75% van de aankoopprijs minus afschrijving voor gebruik. Als referentie geldt de tabel, uitgebracht door het International Fabricare lnsitute, U.S.A.

2. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een uit meerdere delen bestaand geheel in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van een schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

 

Artikel 17 Verzekering

Opdrachtnemer is gehouden zich te verzekeren tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, welke oorzaak dan ook voorzover die aansprakelijkheid het verzekerd bedrag per voorval te boven gaat.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen voorzover zij behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van opdrachtnemer valt, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.

 

 

Was getekend op 11 november 2003 te Ophemert,

 

 

 

Datum: november 2003

Ref: PW/KW/6209281